Skip to content
Home » Noli Me Tangere Tagalog Audiobook C1 – Unang Kabanata | noli me tangere tagalog

Noli Me Tangere Tagalog Audiobook C1 – Unang Kabanata | noli me tangere tagalog

Noli Me Tangere Tagalog Audiobook C1 – Unang Kabanata|Pang-araw-araw na pangkalahatang balita

[penci_button link = “#” icon = “” icon_position = “left”] TINGNAN IT [/penci_button]

Noli Me Tangere Tagalog Audiobook C1 Unang Kabanata


Ito ang Noli Me Tangere Audiobook Unang Kabanata na pinamagatang “ISANG PAGKAKAPISAN”

NOLI ME TANGERE, novela sa wikang Kastila na kinatha ni Dr. Jose Rizal ng taong 1886.

Isinalin sa Tagalog ni PASCUAL H. POBLETE ng taong 1909.

Binasa ni Annalie P. Acosta ng taong 2019.

Hangad ng lathalaing ito ang pagpapalaganap ng unang salin sa Tagalog ng nobelang Noli Me Tangere at makatulong sa mga mamamayang Pilipino sa pagunawa ng nobelang ito sa pamamagitan ng pakikinig.

Talababa:

“Colado”, ang taong hindi inaanyayaha’y cusang dumádalo sa isang piguíng. Maraming di ano lamang sa mañg̃a bayanbayan, at lalonglalo na dito sa Maynilà, ang mañg̃a taong di nating calahì, na hindî man inaanyayahan ay nagdudumalíng dumaló sa mang̃a piguíng nang mang̃a filipino, na canilang tinatawag na indio, at ang mang̃a taong yaong di natin calahì ang siyang tinatawag ni Rizal na mang̃a colado sa piguíng.—P.H.P.

“Azulejos” Ang ladrillong parang pinggan ang pagcacayarì.—P.H.P.

“Maceta” Ang “maceta” ay wicang castilà na ang cahuluga’y ang lalagyán ng̃ lupà na pinagtatamnan ng̃ mg̃a halamang guinágawang pangpamuti, sa macatuwid ay malî ang tawag na “macetas” sa halaman.—P.H.P.

“Caida” Ang sabing “caida” ay wìcang castilà, na ang cahuluga’y ang pagcahulog, pagcálagpac, pagcárapâ pagcatimbuang, ó ang kinahuhulugan ó ang laláy ng̃ ano mang bagay; datapuwa’t dito sa Filipinas, ayawan cung anong dahil, tinatawag na “caida” ng̃ mg̃a castilà at ng̃ mg̃a lahing castila ang macapanhíc ng̃ báhay.—P.H.P.

“Renacimiento” Mulíng pang̃ang̃anac. Ang panahong nagpasimulâ nang calaghatian nang Siglo XV, na napucaw sa mang̃a taong tubò sa dacong calunuran ng̃ Sandaigdigan ang masilacbong pagsisiyasat nang mg̃a maririkit na guinagáwâ sa una nang mg̃a griego at nang mg̃a latino—P.H.P.

“Azotea” Bataláng bató, na ang caraniwa’y baldosa ang tungtung̃an.—P.H.P.

“Glorieta” Isáng pabilóg na parang culuong na ang caraniwa’y pinagagapang̃an ng̃ mg̃a halaman.—P.H.P.
“Araña” Ang ilawang sang̃asang̃a na ibinibiting may mg̃a pamuting mg̃a cristal na nagkikislapan.—P.H.P.
“Tarima” Isáng papatung̃ang cahoy, na catulad ng̃ papag na mababà ang anyô.—P.H.P.

“Piano de Cola” Natuclasán ang paggawâ ng̃ “piano” ng̃ siglo XIII at siyang naguing cahalili ng̃ “clavicordio” at ng̃ “espineta.” Alinsunod sa anyô at lakí ay tinatawag na piano de mesa, piano de cola, piano de media cola, piano vertical, piano diagonal at iba pa. Ang piano de cola’y nacahigang parang mesa, na sa isáng dulo’y malapad at sa cabiláng dulo’y makitid at isá sa mg̃a lalong mahál ang halagá.—P.H.P.

“Al Oleo” Tinatawag na larawang “al óleo,” (retrato al óleo) ang larawang ipinípinta sa pamamagitan ng̃ mg̃a culay ó pinturang tinunaw sa lang̃is.—P.H.P.

“Indigno” “Hindî carapatdapat” ang cahulugán ng̃ sabing “indigno,” salitang caraniwang sabihin ng̃ mg̃a nacacastiláan.—P.H.P.

“Paisano” Tinatawag na “paisano” ng̃ mg̃a sundalo ang hindî militar.—P.H.P.

“Duque de Alba” Marang̃al na general ni Cárlos V at ni Felipe II. Siya ang nagtagumpáy sa panghihimagsic ng̃ Paises Bajos at nacalupig sa Fort.—P.H.P.

“Escalafón” Ang talaán ng̃ mg̃a oficial at mg̃a púnò sa mg̃a hucbó.

“Heine; Dioses en el Destierro; Tatlong Monje; Tyrol; Equinoccio” Die Götter im Exil (“The Gods in Exile”, prose essay) https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_HeinePosthumous_publications AA

“Morisqueta” Halos talós ng̃ lahát ng̃ fipinong ang cahulugán ng̃ “morisqueta” ay canin; ng̃uni’t ang walâ marahil nacacaalám niyan ay cung saang wicà nanggaling; sa pagca’t ang sabing morisqueta’y hindî wicang castilà, hindî tagalog, hindî latín, hindî insíc at iba pa. ¿Ang mg̃a fraile cayâ ang nagtatag ng̃ salitang iyan?

“Indio” Sinabi co na sa sa isá sa mg̃a paunawà sa Buhay ni Rizal na sa pasimulâ ng̃ librong itó na ang sabing “indio” ay wicang castilà na ang cahuluga’y túbò ó inianác sa India. Ang Filipinas ay mg̃a pulóng na sa panig ng̃ libutáng tinatawag na “Oceanía,” at ang India ay na sa panig ng̃ libutáng tinatawag na Asia. Ang tawag na indio ng̃ mg̃a fraile, ng̃ mg̃a castilà at ng̃ mg̃a lahing putî sa mg̃a túbò sa Filipinas ay isáng pagalimura at pagcutyâ sa mg̃a lahing caymanggui. Caacbáy ng̃ sabing indio ang cahulugang tamád, waláng damdamin, hang̃al, dugong mabábà, cutad na ísip, ugaling pang̃it, waláng cahihiyan at iba pang lalong mg̃a casamasamâan. Sacsí nitóng mg̃a sabi co ang mg̃a sinulat ng̃ mg̃a fraile’t castilà tungcol sa Filipinas…—P.H.P.

See also  Jaha Tum Rahoge | Maheruh | Amit Dolawat & Drisha More | Altamash Faridi | Kalyan Bhardhan | port hub

“Derechos ng̃ parroquia” Ang mg̃a sinising̃íl sa binyag, casal, tawag, libíng, campana, ciriales at iba pa.

Salamat ang paabot sa mga sumusunod:
Sa Project Gutenberg at sa ebook na Noli Me Tangere sa Tagalog:
https://www.gutenberg.org/files/20228/20228h/20228h.htmIV
kay Raffy Lata, sa pag gamit ng awiting Madaling Araw:
https://www.youtube.com/watch?v=dLdyt…

Noli Me Tangere Tagalog Audiobook C1  Unang Kabanata

Noli Me Tangere | Maikling Buod


NoliMeTangere
JoseRizal
Filipino9

Pls. Subscribe and share. Thanks!

Photo Credit to:
C&E Publishing Inc.

Mga Tauhan sa Noli Me Tangere
Crisostomo Ibarra
Ilias
Maria Clara
Padre Damaso
Padre Salvi
Padre Sibyla
Pilosopo Tasyo
Tenyente Guevarra
Kapitan Tiyago
Tiya Isabel
Sisa
Basilio
Crispin
Donya Victorina de Espadaña
Don Tiburcio de Espadaña
Alfonso Linares
Don Rafael Ibarra
Alperes
Donya Consolacion
Kapitan Heneral
Don Filipo Lino
Tandang Pablo
Lucas
Tarcilo
Bruno
Pedro
Ang Guro
Nyor Juan

Mga Kabanata ng Noli Me Tangere (Abangan ang link ng mga bidyo)
Kabanata 1 Isang Salusalo
Kabanata 2 Si Crisostomo Ibarra
Kabanata 3 Ang Hapunan
Kabanata 4 Erehe at Pilibustero
Kabanata 5 Isang Bituin sa Gabing Madilim
Kabanata 6 Si Kapitan Tiago
Kabanata 7 Suyuan sa Asotea
Kabanata 8 Mga Alaala
Kabanata 9 Mga bagaybagay ukol sa Bayan
Kabanata 10 Ang Bayan ng San Diego
Kabanata 11 Ang mga Makapangyarihan
Kabanata 12 Araw ng mga Patay
Kabanata 13 Ang Unang Banta ng Sigwa
Kabanata 14 Tasyo, Baliw o Pilosopo
Kabanata 15 Ang Dalawang Sakristan
Kabanata 16 Si Sisa
Kabanata 17 Si Basilio
Kabanata 18 Mga Kaluluwang Naghihirap
Kabanata 19 Mga Karanasan ng Isang Guro
Kabanata 20 Ang Pulong sa Tribunal
Kabanata 21 Ang Kasaysayan ng Isang Ina
Kabanata 22 Liwanag at Dilim
Kabanata 23 Ang Pangingisda
Kabanata 24 Sa Kagubatan
Kabanata 25 Ang Bahay ng Pilosopo
Kabanata 26 Ang Bisperas ng Pista
Kabanata 27 Sa Pagtatakipsilim
Kabanata 28 Ilang Sulat
Kabanata 29 Kinaumagahan
Kabanata 30 Sa Simbahan
Kabanata 31 Ang Sermon
Kabanata 32 Ang Kalo
Kabanata 33 Malayang Pagkukuro
Kabanata 34 Ang Pananghalian
Kabanata 35 Mga Balibalita
Kabanata 36 Ang Unang Suliranin
Kabanata 37 Ang Kapitan Heneral
Kabanata 38 Ang Prusisyon
Kabanata 39 Si Donya Consolacion
Kabanata 40 Ang Katwiran at Lakas
Kabanata 41 Dalawang Dalaw
Kabanata 42 Ang Magasawang de Espadaña
Kabanata 43 Ang Panukala
Kabanata 44 Pagsusuri ng Budhi
Kabanata 45 Ang mga Pinaguusig
Kabanata 46 Ang Sabungan
Kabanata 47 Ang Dalawang Senyora
Kabanata 48 Ang Talinghaga
Kabanata 49 Ang Tinig ng mga Inuusig
Kabanata 50 Ang Kaanak ni Elias
Kabanata 51 Mga Pagbabago
Kabanata 52 Ang Baraha ng mga Patay at mga Anino
Kabanata 53 Ang Mabuting Araw ay Nakikilala sa Umaga
Kabanata 54 Lahat ng Lihim ay Nabubunyag
Kabanata 55 Ang kaguluhan
Kabanata 56 Mga Sabisabi at Kurukuro
Kabanata 57 Sa Aba ng mga Nalupig
Kabanata 58 Ang Isinumpa
Kabanata 59 Pagibig sa Bayan at Sariling Kapakanan
Kabanata 60 Ikakasal si Maria Clara
Kabanata 61 Ang Habulan sa Lawa
Kabanata 62 Ang Pagtatapat ni Padre Damaso
Kabanata 63 Ang Noche Buena
Kabanata 64 Huling Kabanata

Noli Me Tangere | Maikling Buod

NOLI ME TANGERE SUMMARY (Tagalog)


NOLI ME TANGERE SUMMARY

Hello everyone!

This video was created for students. May this video be helpful to anyone.

The contents of this video are for educational purposes.
NO COPYRIGHT INFRINGEMENT IS INTENDED

nolimetangeresummary noli nolimetangerebuod

Chapter 1: Rizal Law RA 1425

Chapter 2: The Philippine Condition during the 19th Century as Rizal’s Context

Chapter 3: Rizal’s Family, Childhood and Early Education
https://www.youtube.com/watch?v=rW5HOIFC24&list=PLsYlrWXG6nC8dYdX_6XoeuGjOwmd1G4u&index=2

Chapter 4 (Part 1): Rizal’s Higher Education and Life Abroad

Chapter 4 (Part 2): Rizal’s Higher Education and Life Abroad

Chapter 5: Rizal’s Exile, Arrest and Execution

The Lovers of Jose Rizal

Rizal’s Life and Works Review for Exam
https://www.youtube.com/watch?v=og2cbvnt_p8&list=PLsYlrWXG6nC8dYdX_6XoeuGjOwmd1G4u&index=8

See also  HOW TO MAKE YOUR LAPTOP AESTHETIC (Customize Windows 10 laptop) I How to make a wallpaper organizer | aesthetic wallpaper

Noli Me Tangere Characters

Comparison of Noli Me Tangere and El Filibusterismo

Noli Me Tangere Summary (Tagalog Voice Over)

El Filibusterismo Summary (Tagalog Voice Over)

Cavite Mutiny of 1872

The Rise of Philippine Nationalism

The Katipunan (KKK)

I hope you enjoy this video.
Don’t forget to like, share, comment, and subscribe to this channel for more video lectures.

Thanks for watching!
Sir Marvin
xoxo

nolimetangeresummary noli nolimetangerebuod

NOLI ME TANGERE SUMMARY (Tagalog)

MGA TAUHAN NG NOLI ME TANGERE |Asignaturang Filipino


Mga Tauhan ng Noli Me Tangere at papel na ginampanan sa nobela
nolimetangeretauhan mgatauhanngnoli nolitauhan

MGA TAUHAN NG NOLI ME TANGERE |Asignaturang Filipino

Noli Me Tangere Full Movie | LIM PRODUCTIONS


Dr. Jose Rizal’ s Noli Me Tangere Film by Lim Production.

In partial fulfillment of the requirement in Filipino.

9 St. Anthony

Instagram : https://instagram.com/sialeclucido?utm_medium=copy_link

Noli Me Tangere Full Movie | LIM PRODUCTIONS

NOLI ME TANGERE KABANATA 1: ANG PIGING | Filipino Lessons and Tutorials


Noli Me Tangere Kabanata 1: Ang Piging
Nilalaman:
Talasalitaan
Mga Tauhan
Mahahalagang Pangyayari
Isyung Nangingibabaw
Mga Gabay na Tanong at Sagot
AngPiging NoliMeTangere Kabanata1

NOLI ME TANGERE KABANATA 1: ANG PIGING | Filipino Lessons and Tutorials

Noli Me Tangere | Kabanata 1 : Isang Pagtitipon


© C&E Publishing, Inc.

Mabuhay Pilipinas. This is Titser Neri and welcome to my channel. Halika, aral tayo! Isang magarbong hapunan ang inihanda ni Kapitan Tiago sa kanyang tahanan. Lahat ay imbitado, mahirap man o mayaman. Lahat ay interesadong makadalo para busugin ang kanilang tiyan, tainga at mga mata. Abangan nyo na din ang susunod na kabanata ng Noli Me Tangere.

╔═════════════╗
ⓢⓤⓑⓢⓒⓡⓘⓑⓔ
╚═════════════╝

Filipino NoliMeTangere Kabanata1 IsangPagtitipon

Titser Neri is a Licensed Professional Teacher, graduated in Philippine Normal University Manila in 1997. She took Bachelor of Secondary Education Major in Filipino and she had 20 years of teaching experience. Currently, she is working in their family owned Real Estate business. Now that she’s not teaching in an educational institution anymore, she wants to continue to share her knowledge to all students who are willing to learn more about Filipino language and literature.

»»———— ★ ————««

Check this out!

Ang Buod ng Ibong Adarna

Ang mga Tauhan at mga Lugar sa Ibong Adarna

Part 1: Ang Kaharian ng Berbanya

Part 2:Ang Paglalakbay nina Don Pedro at Don Diego

Part 3: Ang Paglalakbay ni Don Juan

Part 4: Ang Paghuli sa Ibong Adarna
https://www.youtube.com/watch?v=CZU__2V5kI

Part 5: Ang Pagbabalik Ni Don Juan sa Berbanya
https://www.youtube.com/watch?v=lq_UPj9mJA

Part 6: Sa Bundok ng Armenya

Part 7 : Ang Pagahon sa Balon

Part 8 : Ang mga Pagsubok ni Haring Salermo

Part 9: Ang Pagtakas kay Haring Salermo

Part 10: ANg Kasal ni Don Juan at ang Masayang Wakas

Buod ng “Florante at Laura”
https://www.youtube.com/watch?v=Pw71bImDrU&list=PLaqVbYrwev65g14cavWMbjNg_DQSWIv0W&index=5

Ang mga Tauhan sa “Florante at Laura”

Ang Talambuhay ni Francisco “Balagtas” Baltazar

Ang 4 na Himagsik ni Balagtas

Ang Pagkakaiba ng Awit at Korido
https://www.youtube.com/watch?v=OMsZSQsFESE&list=PLaqVbYrwev65g14cavWMbjNg_DQSWIv0W&index=4

Noli Me Tangere | Kabanata 1 : Isang Pagtitipon

NOLI ME TANGERE (Characters and Summary)


NOLI ME TANGERE (Characters and Summary)

EL FILIBUSTERISMO (Characters and Summary)

This video was created for students. May this video be helpful to anyone.
The contents of this video are for educational purposes.
NO COPYRIGHT INFRINGEMENT IS INTENDED

Thanks for watching!
Sir Marv,
xoxo

nolimetangere nolimetangerecharacters nolimetangeresummary nolimetangereanalysis

NOLI ME TANGERE (Characters and Summary)

Buod ng Noli Me Tangere


Maikling Kabuuan ng Noli Me Tangere
Noli Me Tangere
Jose Rizal
Filipino 9
Kaugnay na Video:
Kaligirang Kasaysayan ng Noli

Mga Tauhan ng Noli
https://www.youtube.com/watch?v=qRRaICQWZPM&t=157s

Buod ng Noli Me Tangere

Quarter 4 | Filipino 9 – Week 1 | Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere


Ang bidyu na ito ay tumatalakay sa aralin mula sa unang linggo sa ikaapat na markahan sa Filipino 9 patungkol sa paksang Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Tinalakay ito ng isa sa mga guro sa Pambansang Mataas na Paaralan ng Infanta na si Sir Rommel O. Postor

Manood at matututo sa asignaturang Filipino.

Quarter4Week1
NoliMeTangere
Filipino9
INHSFilipinoEKONEK
OnlineMP4

Quarter 4 | Filipino 9 – Week 1 | Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere

Maaari kang makakita ng higit na nauugnay na noli me tangere tagalog balita o iba pang mga balita kami rin nagbabahagi

Noli Me Tangere Tagalog Audiobook C1 – Unang Kabanata at mga kaugnay na larawan noli me tangere tagalog

Noli Me Tangere Tagalog Audiobook C1 - Unang Kabanata

Noli Me Tangere Tagalog Audiobook C1 – Unang Kabanata

noli me tangere tagalog at nauugnay na impormasyon

Ito ang Noli Me Tangere Audiobook Chapter One na pinamagatang “A SOCIETY” NOLI ME TANGERE, isang nobela sa Espanyol na sinulat ni Dr. Jose Rizal ng 1886. Isinalin sa Tagalog ni PASCUAL H. POBLETE ng 1909. Basahin ni Annalie P. Acosta ng 2019 .Lathala ng lathalang ito na itaguyod ang unang salin sa Tagalog ng nobelang Noli Me Tangere at matulungan ang sambayanang Pilipino. sa pag-unawa sa nobelang ito sa pamamagitan ng pakikinig. Footnote: “Colado”, hindi inanyayahang taong dumadalo sa isang pagpupulong. Maraming mga tao sa mga bayan, at lalo na dito sa Maynila, ang mga taong hindi kasapi natin, na hindi inanyayahan, ay nagmamadali na dumalo sa Filipino mango piguíng, na tinatawag nilang indio, at ang mga mango na hindi kabilang sa ating lahi . ang tinawag ni Rizal na mango colado sa piguíng. – PHP “Azulejos” – Ang brick ay tulad ng isang ulam. ang puting halaman na halaman, sa katunayan, ang halaman ay hindi wastong tinawag na “macetas.” ay magdadala ng anumang bagay; ngunit dito sa Pilipinas, sa anumang kadahilanan, tinawag ng mga Castilla at Castilla ang bahay na macapanhíc “caida”. – PHP “Renacimiento” – Reproduction. Ang panahon ay nagsimula sa kalagitnaan ng ikalabing-limang siglo, nang ang mga tao ng mangga sa kanlurang hemisphere ay napukaw ng masalimuot na pagsisiyasat sa mga magagandang gawa ng mga unang Greko at ng mga Latino – PHP “Azotea” – Bataláng bató, iyon ay. ang base ay isang tile. – PHP “Glorieta” – Isang bilog na tulad ng culuong na karaniwang ginapang ng mga halaman. – PHP “Araña” – Ang dalawang sangay ay nakasabit na may puting kumikinang na mga kristal. – PHP “Tarima” – Isang kahoy na platform, katulad ng isang mababang paleta na may hugis. – PHP “Piano de Cola” – Ang paggawa ng “piano” ng ikalabintatlong siglo ay natuklasan at pinalitan ng “clavicordio” at ng “espineta.” Ayon sa hugis at sukat ay tinatawag na piano de mesa, piano de cola, piano de media cola, piano vertical, piano diagonal at iba pa. Ang piano de cola ay inilatag tulad ng isang mesa, malawak sa isang dulo at makitid sa kabilang dulo at isa sa pinakamahal. – PHP “Al Oleo” – Tinawag na “al óleo,” photo al óleo) ang larawan na ipininta ng mga kulay o pinturang may langis na langis. – PHP “Indigno” – “Indigno” – “Indigno” ay ang kahulugan ng salitang “indigno,” isang salitang karaniwang ginagamit ng mga Espanyol. – PHP “Paisano” – Tinawag ng mga sundalo ang hindi-militar na “paisano”. – PHP “Duque de Alba” – Kagalang-galang na heneral nina Carlos V at Philip II. Natalo niya ang himagsikan ng Paises Bajos at natalo sa Kuta. – PHP “Escalafón” – Ang listahan ng mga opisyal at pinuno ng hucbó. “Heine; Dioses en el Destierro; Tatlong Monje; Tyrol; Equinoccio” – Die Götter im Exil (“The Gods in Exile”, prose essay) – – AA “Morisqueta” – Halos talós ng lahat ng fipinong ang cahulugán ng “morisqueta” ay canin; ngunit ang mga hindi marahil alam na alam din kung saan nagmula ang wicà; sapagkat ang salitang morisqueta ay hindi castilà, hindi tagalog, hindi latin, hindi insíc at iba pa. Itinatag ba ng mga prayle ng cayâ ang salitang iyon? “Indio” – Sinasabi sa isa sa mga napansin sa Buhay ni Rizal na sa simula ng librong ito ang salitang “indio” ay isang salitang Castilian na nangangahulugang katutubo o katutubong sa India. Ang Pilipinas ay nasa panig na ng mundo na tinatawag na “Oceania,” at ang India ay nasa panig ng mundo na tinatawag na Asia. Ang pangalang Indian ng mga prayle, mga Castilla at puting lahi sa mga katutubo ng Pilipinas ay isang insulto at panunuya sa mga karera ng caymanggui. Ang salitang indio ay nangangahulugang tamad, walang damdamin, hangal, mababa ang dugo, pinutol – naisip, pangit, walang hiya at iba pang mas masasamang bagay. Ito ang mga salita ng mga prayle at Castilla tungkol sa Pilipinas …— PHP “Derechos ng parroquia” – Ang mga singil para sa binyag, casal, tawag, libing, kampana, ciriales at iba pa. Salamat sa sumusunod: To Project Gutenberg at sa ebook na Noli Me Tangere sa Tagalog: kay Raffy Lata, sa paggamit ng awiting Madaling Araw:.

See also  I TRIED TO KISS MY BEST FRIEND!! | alexa

>>> Maaari mo ring makita ang higit pang mga kagiliw-giliw na impormasyon dito https://ph.taphoamini.com/
magbahagi dito

#Noli #Tangere #Tagalog #Audiobook #Unang #Kabanata.

Noli Me Tangere,Dr. Jose Rizal,Tagalog,Filipino,Audiobook,Tagalog Audiobook,Philippines,Junior High School Grade 9.

Noli Me Tangere Tagalog Audiobook C1 – Unang Kabanata.

noli me tangere tagalog.

Inaasahan namin na makahanap ka ng impormasyon tungkol sa noli me tangere tagalog dito.
Salamat sa pagtingin sa nilalamang ito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *